dinsdag 12 maart 2013

De ontmaskerde harpenmakerBegin je dag met lekker een drankje doen met uitzicht op een mooie wijk in Jeruzalem. Altijd een goede start van een veelbelovende Baanbrekersexcursie. Koen geeft ons een prachtige en prikkelende bijbelstudie over de profetische zegeningen van Noach over Shem, Cham en Jafet. De vloek van Cham legt hij uit als je eigen eer zoeken over de rug van anderen heen (lees over Jafets reactie op de dronken Noach)
Shem, de voorvader van Abraham dient God en Jafet moet in de tenten van Shem komen wonen. Zo mogen wij als christenen de God van Abraham dienen en ons aan Zijn leefregels houden.
Het leven in geloof betekent in waarheid leven, in verbondenheid met de Ene God.
Dan worden onze oren getuit en onze christelijke inzichten even geschud. Koen doet een zwart boekje open over hoe de gelovigen vanuit de volken zich schuldig hebben gemaakt aan gewelddadige acties, tegen met name het joodse volk.  Het instituut van de (vroegere) kerk werd door politici gebruikt om de macht te behouden in het romeinse rijk. Mensen mochten de bijbel niet meer lezen en kregen mythes te horen die hun niet dichter bij God brachten - maar juist verder van Hem af. Nazi Propaganda mister Goebbels zei 'Als je een leugen vijf keer herhaalt tegen de massa, wordt het een waarheid voor ze'. En een vorige excursie naar Yad VaShem bracht de gevolgen van deze leugens onomwonden in beeld.
Geboeid aan 't luisteren bij een oude kerk
De vraag rijst al snel: Hoe moeten wij dan leven? Het antwoord mogen we ook vinden in de zegening van Noachs zonen: als mens komen we tot onze ware bestemming door 'in de tenten van Shem' te gaan wonen - ons aan Gods regels houden. En zelf nadenken en de waarheid zoeken, niet klakkeloos overnemen wat de media leert, of 'de kerk'. Gods Woord moet onze maatstaaf zijn als christenen.

Harpenmaker
Onze bevlogen gids heeft een bijzondere roeping in zijn leven: hij maakt harpen in een werkplaats in 'de city of David'. Daar komen mensen uit heel verschillende landen hout brengen om 'een nieuw lied' voor de Heer te zingen! Niet 'gewoon weer eens een ander liedje', maar opnieuw God de eer geven met een lied.
Hij liet een foto zien van Papoea's die tot geloof waren gekomen in de Here Jezus en schalen goud gaven aan een orthodox joodse man van het tempelinstituut, voor de opbouw van een nieuwe tempel. Het deed mij denken aan de tijd van Mozes en de tijd van Ezra, waarin Israël vrijwillig gesponsort werd door andere volken, om God te dienen! Of je deze tempel nu geestelijk of fysiek wilt begrijpen - het is en blijft een bijzonder statement.


Psalm 2
'Het oog van de naald'

Waartoe leidt het woeden van de volken,
het rumoer van de naties? Tot niets.
De koningen van de aarde komen in verzet,
de wereldmachten spannen samen
tegen de HEER en zijn gezalfde:
‘Wij moeten hun juk afwerpen,
ons van hun boeien bevrijden.’
Die in de hemel troont lacht,
de Heer spot met hen.
Dan spreekt hij tot hen in woede,
en zijn toorn verbijstert hen:
‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd,
op de Sion, mijn heilige berg.’
Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij:
‘Jij bent mijn zoon,
ik heb je vandaag verwekt.
Vraag het mij
en ik geef je de volken in bezit,
de einden der aarde in eigendom.
Jij kunt ze breken met een ijzeren staf,
ze stukslaan als een aarden pot.’
10 Daarom, koningen, wees verstandig,
wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.
11 Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag,
breng hem bevend uw hulde.
12 Bewijs eer aan zijn zoon met een kus,
anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood,
want bij het geringste ontsteekt hij in toorn.
Gelukkig wie schuilen bij hem.
Het zwaard in de Grafkerk

Naar aanleiding van psalm 2 hebben we een rondleiding gemaakt in de oude stad, en een aantal christelijke gebouwen bekeken - die verschrikkelijk genoeg niet plekken van licht, maar van duisternis bleken te zijn. 
We hebben gebouwen uit de tijd van de kruisvaarders bezocht. Het was af en toe best schokkerend, om te zien hoe er vanuit 'de christelijke kerk' op wrede manier werd geheerst in Jeruzalem. Zo kregen we een zwaard te zien van Godfried van Bouillon die zich 'koning van Jeruzalem' liet noemen, in de heilige grafkerk. Door dit zwaard zijn vele joden en moslims gedood, in naam van de kruistocht, in de naam van… Jezus. Terwijl Hij dit nooit heeft gezegd of bedoeld!
Is het dan gek dat joden (en moslims) een negatieve kijk hebben op christenen en hun kerk?
Maar prijs de Here! Nu hebben we de kans om te breken met deze leugens, we mogen de waarheid van het evangelie en Gods eeuwige plan met Zijn geliefde volk Israël en de wereld laten zien in woorden en daden. 
 Amen. Door Hanna P.
Uitzicht over de Oude StadGeen opmerkingen:

Een reactie posten